Welkom op onze website van :

Nationale Vereniging Miliciens en Beroepsmilitairen van België "De Westhoek"

« Alle Belgische Strijdmachten »

Na 1951 tot op heden.

                                                                                         

                                      

-    De – N.V.M.B.B. vzw – is een in essentie vaderlandslievende vereniging. Deze werd opgericht op 17 november 1998 te Antwerpen, onder leiding van Nationaal Voorzitter Van Eecke Hendrik en zijn beheerders. Als doel werd gesteld, de verbroedering te bewerkstelligen van  alle miliciens en beroepsmilitairen, die hun legerdienst of militaire loopbaan hebben volbracht, tijdens het bewind van wijlen Zijne Majesteit KONING BOUDEWIJN (17.07.1951 tot 31.07.1993). Worden eveneens als effectieve leden aanzien, alle militairen en rijkswachters die dienst deden na 31.07.1993 tot op heden. Dit doel omvat alle Belgische Strijdmachten, alsook zij die deelnamen aan militaire of humanitaire operaties door de Belgische regering besloten, of, behoren tot een Geallieerd Hoofdkwartier waarvan de bevoegdheden zich over de landsgrenzen uitstrekken. Hiertoe behoren de gewezen Rijkswachters, Leden van de Federale en Regionale Politie, Douaniers en alle burgers die het Koningshuis en onze Oud-strijders genegen zijn.

 

 1. DOELSTELLINGEN :

 

-    De nagedachtenis te eren van de militairen en burgers in bezet gebied gevallen in dienst van het Vaderland.

-    De herinnering wordt levendig gehouden door het houden van of deelname aan menige plechtigheden. Het ontwikkelen en onderhouden van solidariteits- en vriendschapsbanden ontstaan tussen de leden.

-     Alle initiatieven steunen die de « Nationale Eenheid » onderhouden en te allen tijde en in alle omstandigheden de « Vaderlandslievende » gevoelens te prijzen.

-     Het bestuderen van vragen die de algemene orde aangaan en die de gemeenschap aanbelangen ; de leden helpen binnen de grenzen van zijn mogelijkheden, hun morele en materiële belangen verdedigen evenals die van hun belanghebbenden. Onze nationale vereniging neemt afstand van elke andere doelstelling, weze ze financieel, politiek, religieus of taalkundig.

 

 

 • Onze toekomst is degelijk voorbereid. Het is er één die rekent op jonge verenigingen zoals de onze. Na de Albertisten en de Leopoldisten zijn wij een derde generatie. Wij die gediend hebben onder Z.M. Koning Boudewijn, zijn bespaart gebleven van de gruwelen van een oorlog. Wij zijn weliswaar geen oud-strijders, maar moeten de toekomstige woordvoerders worden van onze Oud-strijders, Weerstanders en Politieke gevangenen. Door de vergrijzing dunnen hun rangen uit en gaan, en dit met spijt, veel van hun verenigingen teloor. Met het verdwijnen van deze vereni­gingen echter dreigen vele plechtigheden en herdenkingen van slachtoffers en gesneuvelden van beide wereldoorlogen eveneens verloren te gaan. Het is zeer belangrijk deze herinneringen levendig te houden. Er mag gezegd dat ze de loop van de geschiedenis en het leven van miljoenen mensen hebben gewijzigd. Daarom is het onze plicht, wanneer de tijd komt, om uit hun bevende handen, de fakkel en hun symbolen over te nemen. Fakkel en symbolen, die zij meer dan een halve eeuw met trots en fierheid aan de wereld hebben getoond.
 • Wij zijn hen dergelijke ingesteldheid verschuldigd. Wij zullen alzo door onze talrijke aanwezigheden op plechtigheden, onze gehechtheid aan de Oud-strijders en België bevestigen en hen tonen dat wij de aflossing zijn en dat men op ons kan rekenen.

                                                                                                    

Activiteiten:

 1. Op nationaal vlak :
 • De organisatie van jaarlijkse plechtigheden in elk der provincies en op nationaal vlak waarvan de plaats jaarlijks wordt bepaald.
 • De Bijzondere Vergaderingen der afdelingen en nationaal de Algemene Bijzondere Vergadering.

   2.  Op materieel vlak :

 • De vereniging geeft een driemaandelijks blad uit « Leo Belgarum » dat door het Nationaal Bestuurgratis wordt toegezonden aan alle leden in regel met hun lidmaatschapsbijdrage.
 1. Op sociaal vlak :
 • De maandelijkse vergaderingen van de afdelingen.
 • Het organiseren naar eigen mogelijkheden en middelen, van ledenfeesten, banketten en vriendschappelijke bijeenkomsten ; Familiedag, Muzieknamiddag, Bijzondere Ledenvergaderingen,  of het organiseren van daguitstappen of kleine reizen enz…
 • Deelname aan vaderlandslievende manifestaties en activiteiten met andere vaderlandslievende verenigingen, of elke andere activiteit.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Het Bestuur NVMBB De Westhoek

 

Voorzitter: Rohny Crombez

Ondervoorzitter/Penningmeester: Luc Sikaet

Secretaris: Tine Vanhoutte

Vaandeldrager: Marc Versyck

Commissarissen: Rita Bouttelegier en Monika Crombez

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

Nationale Vereniging Miliciens en Beroepmilitairen van België  v.z.w.

Erkent door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Defensie  als vaderlandslievende vereniging en wettige vereniging zonder winstoogmerk.

 

Maatschappelijke zetel :  N.V.M.B.B. v.z.w.     p/a Van Eecke Hendrik  -  Prinshoeveweg 139 / 2  -  2180 Ekeren

E-mailadres : hendrik.van.eecke@telenet.be